Registration deadline / Påmeldingsfrist

A deadline has been set for registration for the 2019 software update clam, which applies to all Tesla Model S, manufactured in the period 2013-2016.

We are now preparing for the lawyer to send the claim against Tesla on behalf of all participants. That is why we have set a registration deadline for new participants.

The final deadline for enrollment, before the claim is clarified and sent to Tesla, is set for April 20 at 9 p.m.

As you know, there is a smaller group ahead of us. This is very positive. It was like this in 2018 as well, when I won in the biggest claim that has been against Tesla in Norway. The group in front of us was initially awarded NOK 136,000 per car, but this was later reduced to NOK 130,000. There is a similar case underway in Denmark, claiming the same amount. Last time I checked, there were over 300 participants in the Danish case.

Many people get in touch and wonder if they can participate. Here are a few tips:

  • It doesn’t matter if you have bought the car used – one claim can be sent per car and I have an overview of the license plate numbers that have used for claims.
  • It does not matter if you have sold or condemned the car – as mentioned, one claim can be made per car.
  • It doesn’t matter if you sell the car after registration, while you wait for the compensation.
  • How do you know if you’re affected? If you own or have owned a Tesla Model S manufactured in the period 2013-2016, then you are affected and have as much opportunity to claim compensation as anyone else affected.
  • How likely to win? Very big. Experience shows that Tesla pays its way out of the problems to avoid a sentence and influence on its share price.

In addition to the sign up fee, I have allowed sponsors to get involved in the claim. Sponsors provide extra capital for the claims process. In return, they receuve a share of the success fee, if and when the claim wins. The sponsors and their compensation does not affect the participants in any negative way, but the fact that they bring extra capital is a huge plus for the entire claims process.

Det er satt frist for påmelding til klagesaken for software-oppdateringen i 2019, som gjelder alle Tesla Model S, produsert i perioden 2013-2016.

Vi gjør nå klar for at advokat skal rette kravet mot Tesla på vegne av samtlige deltakere. Derfor har vi satt en påmeldingsfrist for nye deltakere.

Siste frist for påmelding, før kravet klargjøres og sendes Tesla, er satt til 20. april klokken 21:00.

Det ligger som kjent en mindre gruppe foran oss i løypa. Dette er veldig positivt. Slik var det også i 2018, da jeg vant frem i den største klagesaken som har vært mot Tesla i Norge. Gruppen foran oss, ble først tilkjent 136.000 kroner per bil, men dette ble siden redusert til 130.000 kroner. Det er også tilsvarende saker på gang i Danmark, med samme størrelse på kravet. Sist jeg sjekket, var det over 300 deltakere i den danske saken.

Mange tar kontakt og lurer på om de kan delta. Her er et par tips:

  • Det gjør ingen ting om du har kjøpt bilen brukt – det kan rettes ett krav per bil og jeg har oversikt over skiltnumrene det er klaget på.
  • Det gjør ingen ting om du har solgt eller kondemnert bilen – som nevnt kan det rettes en klage per bil.
  • Det gjør ingen ting om du selger bilen etter påmelding, mens du venter på erstatningen.
  • Hvordan du vet om du er berørt? Dersom du eier eller har eid en Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016, da er du berørt og har like mye mulighet til å kreve erstatning som alle andre berørte.
  • Hvor stor sannsynlighet for å vinne frem? Veldig stor. Erfaringsmessig betaler Tesla seg ut av problemene, for å unngå dom og påvirkning på aksjekursen.

Så, om du er med i klagesaken, tips gjerne andre om å melde seg på før fristen utløper. Jo flere vi er, jo sterkere står vi. Om du vurderer å melde deg på, ta en beslutning. Denne gangen er gruppen enda større enn den gruppen jeg ledet til seier i 2018. Vi er altså slagkraftige og jeg håper enda flere slutter seg til klagen før fristen utløper.

I tillegg til påmeldingsavgiften har jeg tillatt sponsorer å ta del i kravet. Sponsorer gir ekstra kapital til klagesaken. Til gjengjeld får de en del av suksesshonoraret, hvis og når saken vinner frem. Sponsorene og deres kompensasjon påvirker ikke deltakerne på noen negativ måte, men det faktum at de bringer ekstra kapital er et stort pluss for hele klagesaken.

One thought on “Registration deadline / Påmeldingsfrist

Leave a Reply

%d bloggers like this: