Nytt brev fra Forbrukertilsynet

INNHOLDSFORTEGNELSE

To samtidige dialoger

Bilbloggen inneholder for tiden to samtidige dialoger med Forbrukertilsynet.

Den etter vår mening viktigste av dem, er henvendelsen vår til tilsynet, på vegne av de 3.052 deltakerne i klagesaken Dieselgate. Vi ber tilsynet om bistand til å få ferdigstilt saken mot Harald A. Møller AS (Volkswagen i Norge). Denne dialogen er omtalt i følgende innlegg:

Dieselgate: Brev til Forbrukertilsynet med forespørsel om bistand, av 12. september 2022.

I dette innlegget dreier det seg imidlertid om den andre dialogen, som er på tilsynet sitt initiativ. De har kontaktet oss i forbindelse med markedsføringen av tjenestene våre. Tilsynet skrev den gang at de i løpet av kort tid hadde mottatt 69 klager.

Det hele begynte med at vi 12. august mottok et brev på 14 sider, samt 152 sider med vedlegg. I tillegg til dette innlegget, er denne dialogen også omtalt i følgende innlegg:

Forbrukermyndighetene engasjerer seg, av 5. september 2022

Forbrukertilsynet ber om svar i form av et brev, av 12. september 2022.

Svar til Forbrukertilsynet, av 12. september 2022.

Brev fra tilsynet, av 13. september 2022

Som svar på vårt brev av 12. september, mottok vi 13. september en e-post fra Forbrukertilsynet. Denne er limt inn under:

Kommentarer til brevet

6 dagers svarfrist

Tilsynet starter med å vise til vårt svar av dagen i forveien, som er gjengitt i følgende innlegg: Svar til Forbrukertilsynet, av 12. september 2022.

Deretter skriver de Vi registrerer av deres tilsvar at du har problemer med å finne alle de syv punktene i brevet av 12. august 2022 vi ber deg besvare. Videre ser vi at dette er grunnet en feilnummerering fra vår side. Dette beklager vi. Forbrukertilsynet ber deg besvare alle punkter med overskriften «Forbrukertilsynet ber om følgende», det vil si brevets punkt 2.4, 3.2, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, og 4.5.2.

Som nevnt i foregående innlegg, ber de meg i det opprinnelige brevet av 12. august om å besvare i alt 7 punkter, men 5 av disse finnes ikke i brevet. Det er dette de kommenterer over. Dermed må jeg altså nok en gang gi meg i kast med brevet av 12. august, men det får vente til gjennomgangen av denne nye henvendelsen er fullført.

De skriver så Forbrukertilsynet legger til grunn at du allerede har lest brevet og har hatt god tid til å sette deg inn i hva vi ber om, og ber derfor om at alle punkter besvares senest 19. september 2022. Jeg vet ikke hvorfor de legger til grunn at jeg allerede har lest brevet, for det har jeg ikke. Som beskrevet i foregående innlegg, gikk jeg fra side 1 og direkte til brevets siste side, hvor jeg oppdaget at det var 7 punkt de ba meg besvare. Jeg fokuserte deretter på disse punktene, hvor det viste seg at bare 2 av dem fantes i brevet. Det er derfor en meget liten del av brevet som er gjennomgått, samt at jeg kun har lest 1 av totalt 152 sider av vedleggene.

På bakgrunn av dette vil jeg kontakte tilsynet og be om mer tid enn skarve 6 dager til å gjennomgå alt sammen. Det å kommunisere med Forbrukertilsynet er tross alt et arbeid som spiser av min produktive tid, tiden som i utgangspunktet er satt av til å drive de pågående klagesakene fremover.

For informasjon om pågående klagesaker:
Dieselgate
Dieselgate 2.0
Tesla: Software-oppdateringen i 2019
Tesla: Andre feil og mangler

For informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet:
Supportavtalen

For informasjon om tidligere saker:
Claims won / Sakene vi vant

Tilsynet ber om dokumentasjon

Tilsynet fortsetter med Videre ser vi behov for å gjenta at vi i samme brev ber om opplysninger om hvor mange som har mottatt direktemarkedsføring fra dere i perioden 1. april 2022 frem til dags dato, samt eventuell dokumentasjon på forutgående samtykke fra mottakerne av SMS-en. Vi kan ikke se å ha mottatt hverken slike opplysninger eller dokumentasjon fra dere, og ber om at dette sendes til Forbrukertilsynet senest 19. september 2022.

Dette er ny informasjon for meg, men jeg antar at dette er omtalt i deler av brevet som hittil ikke er gjennomgått – nok en grunn til å be om mer tid enn de tildelte 6 dagene fra brevet ble sendt.

De ber blant annet om opplysninger om hvor mange som har mottatt direktemarkedsføring fra oss i nevnte preioden fra 1. april 2022 og frem til dags dato.

Jeg leser i dag i en artikkel på DN at selv en av landets høyeste politimyndigheter, Økokrim, ikke fører timeregnskap på hvor mange timer som går til hver sak. Dette var i forbindelse med et krav hvor de har gjort bruk av et “grovt anslag”, og at det ikke er mulig å angi hva som er medgått av ressurser til denne saken. Heller ikke jeg har noen oversikt på hvor mange SMS som er sendt i perioden fra 1. april og frem til dags dato – vi snakker tross alt om en periode på fem og en halv måned.

Jeg kan imidlertid se at det er kommet til temmelig nøyaktig 3.000 deltakere i Dieselgate i samme periode, samt 72 deltakere på Tesla-klagen Software-oppdateringen i 2019. Om en skulle ta utgangspunkt i at samtlige av disse hadde fått tilsendt en SMS, bare for å se ting litt i sammenheng, dreier det seg altså om 3.072 nye deltakere, samt 69 klagere. Av da samlet 3.141 meldinger, utgjør de 69 klagerne 2,2% av totalen.

Om en så tenker på hvorfor disse fikk tilsendt en SMS, så er det altså fordi nettopp forbrukermyndighetene eller NAF ikke gjør noe som helst for å hjelpe disse forbrukerne.

Det er riktignok flere tusen mottakere av mine nyhetsbrev, så det vil være naturlig å anta at en hel del av de påmeldte kom derfra, uten at jeg kan komme med noe anslag på fordelingen.

Riktig adressat?

Tidligere i dialogen, spurte jeg tilsynet om de hadde riktig adressat i saken. De skriver nemlig at henvendelsen er til selskapet Bilklager AS. Jeg har informert dem om at jeg overtok klagesaker mot Tesla fra dette selskapet 14. mars 2022 og at jeg i samme forbindelse overtok domenet Bilklager.no.

Det jeg ikke nevnte, men som tilsynet vet fra før av, er at jeg har jobbet med Dieselgate, klagesaken mot Volkswagen, siden saken ble kjent for snart 7 år siden. Etter at jeg overtok domenet Bilklager.no, samlet jeg alle klagesakene i forbindelse med kjøretøy under samme domene.

Tilsynet skriver imidlertid at Vi legger på denne bakgrunn til grunn at brevet er adressert riktig. Har du dokumentasjon på at dette ikke er tilfellet, ber vi deg sende oss denne dokumentasjonen. Dermed ser det igjen ut til at det ikke er meg de henvender seg til, men selskapet som ikke har hatt noe med sakene å gjøre siden mars i år. Dette er merkelig, da de i samme henvendelse ber om informasjon om utsendte SMS i perioden fra 1. april i år.

Jeg har forsøkt å kommunisere til tilsynet at det er jeg, Dag Rune Flåten, som har også Tesla-sakene sinden 14. mars, men det ser ut til at de nå ønsker dokumentasjon på dette. Hvis ikke, er altså henvendelsen rettet til selskapet Bilklager AS … som altså ikke har noe med saken å gjøre.

Dermed har det vel ikke noe for seg at jeg jobber meg gjennom resten av brevet likevel? Jeg blir nok en gang usikker og får forhøre meg med tilsynet om hva de ønsker. Jeg ønsker selvsagt å bidra, men det virker som om de har skrevet meg ut av dialogen.

Jeg går uansett gjennom resten av tilsendte e-post av 13. september:

Definisjonen på kort tid

I sitt brev av 12. august 2022, skriver tilsynet at de har på kort tid mottatt 69 klager. Jeg stilte derfor spørsmål om hva de mente med kort tid, noe de nå svarer på: Klagene er mottatt i perioden 8. april 2022 til 30. juni 2022. Kort tid er altså rundt 3 måneder. Greit å vite.

De skriver altså sitt første brev i sakens anledning halvannen måned etter at siste klage var mottatt. Klagene var mottatt i løpet av 3 måneder og deretter ble det stilt. Så gikk det halvannen måned, før tilsynet sendte brev om saken.

Hvor mange som har bedt om innsyn

Det er forskjell på at folk har rett på innsyn i korrespondansen til og fra Forbrukertilsynet (noe folk har), og det å legge ut et brev offentlig på sine nettsider og i tillegg legge ut en artikkel noen dager senere, som de plastrer på forsiden sin, med tittelen Forbrukartilsynet reagerer på ulovleg SMS-marknadsføring.

Tilsynet skriver nemlig at de gjorde brevet offentlig tilgjengelig fordi folk har rett på å kreve innsyn. De kunne valgt å sende brevet over til de som ba om innsyn, men valgte å legge det på nettsiden sin og i tillegg skrive en artikkel som ligger på forsiden deres.

Med bakgrunn i dette, skulle en tro at det hadde vært veldig mange som hadde bedt om innsyn. Så mange at det ble en belastning å sende brevet til hver enkelt og at tilsynet derfor besluttet at de i denne saken så seg nødt til å publisere det på nettsiden sin.

Jeg spurte derfor tilsynet, i og med at alle har rett på innsyn i korrespondansen, om hvor mange det var som hadde bedt om innsyn. Jeg spurte om antallet som hadde bedt om innsyn, både i deres brev av 12. august og i mitt svar av 5. september.

I brevet av 13. september svarer tilsynet:

Per dags dato er det ingen som har bedt om innsyn i vårt brev av 12. august 2022 eller deres svar av 5. september 2022. Det er heller ingen som har henvendt seg til Forbrukertilsynet på annen måte og bedt om å få tilsendt hverken vårt brev eller deres svar.

Hva behager? Absolutt INGEN har bedt om innsyn i noen av brevene, men tilsynet valgte likevel å publisere brevet på nettsiden sin og i tillegg publisere, dager senere, en artikkel relatert til brevet? Tidligere i dialogen har tilsynet skrevet følgende:

I denne saken har vi fulgt vanlig prosedyre for saksbehandling i Forbrukertilsynet når vi tilskriver næringsdrivende. Brev til og fra oss er som utgangspunkt offentlige, slik at alle kan be om innsyn i korrespondanse til og fra Forbrukertilsynet, og mange av brevene våre blir også bedt om innsyn i. I en del saker lager vi også nyhetssaker som blir lagt ut på nettsiden vår.

Ingen har bedt om innsyn i noe som helst og de 69 klagene kom til og med 30. juni i år. På bakgrunn av dette har tilsynet sendt et brev på 14 sider og vedlegg på 152 sider 12. august, lagt brevet offentlig på nettsiden sin og i tillegg publisert en artikkel om saken som ligger som et hovedoppslag på samme nettside (www.forbrukertilsynet.no).

Forklaringen og begrunnelsen forholder seg derfor ikke til virkeligheten.

De topper det hele med følgende avsluttende setning:

I deres tilsvar ber du om å få oversendt annen korrespondanse til og fra Forbrukertilsynet i forbindelse med bilklager.no, deg, Dag Rune Flåten, som person, og/eller vedrørende noe av ditt arbeid. Slik korrespondanse foreligger ikke per dags dato.

Forskjeller i prioritering

Kan det virke som om tilsynet gjør en sak ut av en ikke-sak? De strekker seg i alle fall temmelig langt i sitt arbeid med denne saken, noe som står i sterk kontrast til deres innsats i den andre og etter vår mening langt viktigere saken, som går på å bistå 3.053 norske forbrukere. Denne saken er dokumentert her: Dieselgate: Brev til Forbrukertilsynet med forespørsel om bistand, av 12. september 2022.

Jeg har noen dager på å svare tilsynets e-post av 13. september, så jeg skifter nå fokus til produktivt arbeid og kommer heller tilbake til tilsynets siste brev i løpet av noen dager.

For informasjon om pågående klagesaker:
Dieselgate
Dieselgate 2.0
Tesla: Software-oppdateringen i 2019
Tesla: Andre feil og mangler

For informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet:
Supportavtalen

For informasjon om tidligere saker:
Claims won / Sakene vi vant

Leave a Reply

%d bloggers like this: